Basisafspraken over Arbo

De Arbowet schrijft een aantal algemene verplichtingen voor op het gebied van arbo. Voor de huisartspraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra worden de belangrijkste verplichtingen hieronder beknopt beschreven. In de Arbocatalogus wordt dit op onderdelen verder uitgewerkt

Icoon Basisafspraken over Arbo
Overzicht van de belangrijkste algemene Arbowet-verplichtingen
Wettelijk kader
Beleidsvoering

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico Oplossing Arbeidshygiënische Strategie
Zwangeren Individuele bescherming verplicht
Individuele bescherming verplicht
Uitvoering arbobeleid Collectieve bescherming verplicht
Collectieve bescherming verplicht