Arborisico’s van biologische agentia (infectierisico’s)

Handelswijze bij prik-, bijt-, snij- of spatincident

Oplossing status: Goedgekeurd door NLA - 01-10-2022

Beschrijving oplossing:

Op de eerste plaats moet er alles aan gedaan worden om prikaccidenten of snijden aan scherpe voorwerpen die mogelijk besmet materiaal bevatten te voorkomen. Zie hiervoor de brancheafspraak ‘Veilig gebruik van naalden’.

Als er zich toch een incident voordoet waarbij er contact is met mogelijk besmet materiaal (prik-, bijt- snij- of spatincident) dan moet er snel gehandeld worden. Eventuele postexpositie profylaxe moet in sommige gevallen binnen 2 uur toegediend zijn. Hanteer bij incidenten de volgende handelswijze volgen:

  1. Prik-, snij- of bijtwond: laat na het accident goed doorbloeden; spoel de wond met water of fysiologisch zout uit; vervolgens moet de wond gedesinfecteerd worden met een huiddesinfectans: alcohol 70% of chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%.
  2. Spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog, mond): spoel het oppervlak direct en grondig met fysiologisch zout of eventueel water.
  3. Inventariseer wat er precies gebeurd is en inspecteer de verwonding. Neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met de organisatie of deskundige persoon waar de huisartspraktijk of huisartsenpost protocollaire afspraken mee heeft gemaakt (zoals een arbodienst of andere commerciële aanbieder die 24/7 hulp biedt) over het melden van prikaccidenten.
  4. Afhankelijk van de risico-inschatting van het incident moet binnen twee uur begonnen worden met medicatie die de kans op besmetting reduceert.

Zorg voor een cultuur in de praktijk waarbij gemakkelijk en laagdrempelig melding van dit soort accidenten gedaan kan worden.

De medewerker mag altijd advies vragen bij een bedrijfsarts of andere deskundige na het accident.

Oplossing voor arborisico: Infectiepreventie

Minimum eisen:
Er moet een protocol zijn dat bepaalt hoe gehandeld moet worden bij een prik-, snij-, bijt- of spatincident waarbij mogelijk contact is geweest met besmet materiaal. Dit richt zo zowel op de acute handelingen van het slachtoffer zelf als op de wijze waarop met een gecontracteerde deskundige dienst of persoon  besloten wordt of er verdere behandeling of andere maatregelen nodig zijn. De ondersteuning moet 24/7 beschikbaar zijn. 


Tips:
Het is van belang om op zo kort mogelijke termijn te overleggen met de bedrijfsarts/HIV-deskundige om een vervolgbeleid af te spreken.

Kijk ook naar risico op incidenten anders dan in de directe patiëntgerichte handelingen, zoals het schoonmaken, afvoeren van afval/naaldcontainers/wasgoed.


Relevante wet- en regelgeving:
Arbobesluit artikel 4.91

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader [8] van de risicogroep.


Bronnen/achtergrondinformatie:
Landelijke Richtlijn Prikaccidenten 
Bijlage 1: Voorbeeldprotocol Prikaccidenten

Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg 

Randvoorwaarden:
De handelswijze moet bekend zijn bij iedere medewerkers die risico loopt op prik-, snij- , bijt- of spatincidenten met risico op contact met besmet materiaal.
Bijlage:    Oplossing infectiepreventie Bijlage 1 Voorbeeldformulier protocol prikaccident.pdf 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie:  Individuele  bescherming  verplicht