Noodvoorzieningen

Noodvoorzieningen - losse voorzieningen

Oplossing status: In ontwikkeling

Beschrijving oplossing: 
Om in geval van nood, zoals brand, explosie, ongeval etc., de gevolgen hiervan te bestrijden moeten er naast de bouwkundige voorzieningen ook een aantal andere voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat om de volgende noodvoorzieningen voor kleine huisartsenpraktijken of huisartsenposten (tot 500 m2 vloeroppervlak):

 • voldoende brandblusmiddelen (brandblussers of brandslangen);
 • markering op telefoons van het noodnummer 112;
 • brand- en rookmelders (aanbevolen);
 • ontruimingsplan (aanbevolen).

Voor grotere huisartsenpraktijken en huisartsenposten (meer dan 500 m2 vloeroppervlak) komt daar nog bij:

 • een brand- en rookmelder incl. procedure brandmelding;
 • op verschillende plekken is een goed zichtbare plattegrond opgehangen waarop men kan zien waar de vluchtroutes in het gebouw lopen;
 • noodverlichting op plaatsen met bijzondere gevaren;
 • er is een ontruimingsplan gemaakt.

 
NB Men mag er in een huisartsenpraktijk of -post vanuit gaan dat eerste hulp artikelen zoals aanwezig in een EHBO doos, in een huisartspraktijk en huisartsenpost regulier onder handbereik aanwezig zijn.

Oplossing voor arborisico: 
In geval van nood.

Minimum eisen: 
 • voldoende brandblusmiddelen (brandblussers of brandslangen);
 • markering op telefoons van het noodnummer 112;
 • brand- en rookmelders (aanbevolen);
 • ontruimingsplan (aanbevolen);
 • de voorzieningen moeten periodiek door een deskundige instantie worden gekeurd.

Tips: 
Geschikte blusstoffen voor de brandblusser zijn:

 • water (niet gebruiken bij elektriciteit en/of bij olie!);
 • schuim;
 • koolzuur (CO2)sneeuw: deze leveren vrijwel geen blusschade op.
Aandachtspunten voor het gebruik van brandblussers:
 • een vaste plaats, vooral bij vluchtwegen, zoals gangen, trappen en uitgangen;
 • goed zichtbaar; markeer de plekken eventueel met pictogrammen;
 • brandblussers moeten makkelijk te bereiken en door iedereen te gebruiken zijn;
 • de brandblussers moeten direct gebruiksklaar zijn;
 • periodieke keuring, eenmaal per twee jaar, door een erkend keuringsbedrijf

De juiste keuze en combinatie van brandbestrijdingsmiddelen is maatwerk: hiervoor kan gebruikgemaakt worden van gespecialiseerde adviseurs in brandpreventie http://www.brandveilig.com/category/onderwerpen/adviesbureaus. Bespreek het onderhoudscontract van de middelen met de leverancier.

Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 3.8
 • Arbobesluit artikel 3.9
 • Arbobesluit artikel 3.25

Succes- en faalfactoren: 
De voorzieningen moeten periodiek door een deskundige instantie worden gekeurd.

Randvoorwaarden: 
De aanwezigheid, compleetheid en staat van onderhoud van de voorzieningen moeten periodiek gecontroleerd worden door een deskundige instantie.