Waarom een preventiemedewerker een belangrijke rol speelt bij de uitvoering van de RI&E

In de hedendaagse werkomgeving speelt veiligheid en gezondheid een belangrijke rol. Het waarborgen van een veilige werkplek is niet alleen wettelijk verplicht, maar draagt ook bij aan het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Een belangrijke schakel in dit proces is de preventiemedewerker. Maar waarom is deze rol zo belangrijk? En hoe zorgt de preventiemedewerker ervoor dat iedereen veilig kan werken.

Wat doet een preventiemedewerker?
De preventiemedewerker is een medewerker in een praktijk die zich richt op de veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. Deze medewerker adviseert over arbeidsrisico’s en de bijbehorende maatregelen. Het is essentieel dat de preventiemedewerker over voldoende kennis en ervaring beschikt om taken effectief uit te voeren. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat preventiemedewerkers de benodigde tijd en middelen krijgen om hun kennis up-to-date te houden, vaak door middel van cursussen. 

Is een preventiemedewerker verplicht?
Volgens de Arbowet moet elk bedrijf minstens één preventiemedewerker aanstellen. Als organisatie mag je pas iemand van buiten aanstellen als de werkzaamheden te ingewikkeld worden voor de preventiemedewerker. In organisaties met maximaal 25 medewerkers kan de werkgever deze rol op zich nemen. In dit geval zal de praktijkmanager of de huisarts deze rol vervullen.

Het belang van een preventiemedewerker
De preventiemedewerker is een medewerker die de arbeidsrisico’s in de praktijk kent en betrokken is bij het opstellen van de RI&E. Het doel is het beperken of wegnemen van die risico‘s. Bij een groter bedrijf een groter bedrijf speelt hij of zij een verbindende rol tussen werkgevers en werknemers. Het is belangrijk dat de preventiemedewerker een veilig en toegankelijk aanspreekpunt is voor werknemers. Een arbo-coördinator of HR-medewerker kan gezien de kennis die zij in huis hebben ook heel goed de rol van een preventiemedewerker vervullen.

De taken van een preventiemedewerker
De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

1. Het (mede)opstellen en uitvoeren van de RI&E
De preventiemedewerker helpt bij het identificeren van mogelijke risico’s op de werkplek. Hierbij wordt een overzicht gemaakt van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vervolgens stelt de preventiemedewerker een plan op om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

2. Het adviseren en nauw samenwerken met Arbodeskundigen en de OR/PVT
De preventiemedewerker geeft advies over de arbeidsrisico’s en de benodigde preventieve maatregelen. Dit gebeurt in samenwerking met Arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen en veiligheidsdeskundigen, om een veiligere werkomgeving te creëren. Daarnaast overlegt de preventiemedewerker met de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiger (PVT) om de belangen van de medewerkers te behartigen.

3. De maatregelen uitvoeren
De preventiemedewerker voert de in het plan van aanpak vastgestelde maatregelen uit om de arbeidsrisico’s te verminderen. Dit omvat de implementatie van veiligheidsmaatregelen en het toezicht op de naleving ervan. Bovendien informeert en traint de preventiemedewerker medewerkers over de veiligheidsprocedures en het correct gebruik van beschermingsmiddelen.

De rol van een preventiemedewerker bij de RI&E
Bij de uitvoering van de RI&E helpt de preventiemedewerker bij het opstellen van een vragenlijst en het in kaart brengen van alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in de organisatie. Dit proces leidt tot een gedetailleerde risico-inventarisatie en evaluatie. Op basis hiervan kunnen werkgevers en preventiemedewerkers samen een plan van aanpak opstellen. De preventiemedewerker speelt ook een belangrijke rol in het communiceren van de RI&E-resultaten naar de rest van het personeel, zodat iedereen zich bewust is van de arbeidsrisico's en de voorgestelde oplossingen.

Is de RI&E ingevuld? Dan kan de preventiemedewerker ervoor zorgen dan dat de RI&E ook voor de andere medewerkers ter inzage ligt. Zo is iedereen zicht bewust van de aanwezige arbeidsrisico’s en oplossingen.